Arrangeras parallellt

Olivia Wigzell

År 2014 tillträdde Wigzell befattningen som generaldirektör för Statens beredning för medicinsk utvärdering, vilken hon innehade till och med oktober 2015 då hon istället tillträdde posten som generaldirektör för Socialstyrelsen. Under perioden 2015-2018 var Wigzell Sveriges representant i Världshälsoorganisationens styrelse och sedan 2016 är hon ordförande för OECD:s hälsokommitté.