Arrangeras parallellt

Nyhetsbrev

Så bryter vi tystnadskulturen och gör plats för omdömet

I en session på konferensen Lösningar för Offentlig Sektor 2024 framhöll Louise Bringselius, docent i organisation och ledning, vikten av det professionella omdömet inom förvaltningen och ämbetsmannaskapet. Trots dess betydelse vittnar många offentligt anställda om hinder som förhindrar dem från att utnyttja sitt omdöme fullt ut. För att säkerställa legalitet, likabehandling och kvalitet har offentliga organisationer byggt upp en omfattande struktur av processer, riktlinjer och kontroller. Tyvärr har denna utveckling också medfört en ökad administrativ börda och har ofta resulterat i tysta medarbetare.

För att bryta denna tystnadskultur och främja en miljö där medarbetare känner sig trygga att dela med sig av fel, misstag, idéer och tankar, är det avgörande att öka tilliten och den psykologiska tryggheten. Det handlar om att skapa ett klimat där öppen kommunikation och dialog uppmuntras och där medarbetarna känner att deras åsikter och insatser är värdefulla.

I Louise Bringselius föreläsning kombinerades forskning med inspirerande exempel och konkreta råd för att adressera denna utmaning. Genom att främja en kultur där det professionella omdömet värderas och där medarbetarna uppmuntras att vara delaktiga i förbättringsarbetet, kan offentlig sektor på ett effektivt sätt möta de komplexa kraven och behoven hos samhället.