Ekan Management

Telefonnummer: 031-761 60 00
Mailadress: ekan@ekan.com

Ekan Management är ett av Sveriges äldsta managementbolag med mer än 30 års erfarenhet av att hjälpa företag och offentlig verksamhet genom våra ledord utmana, involvera och förverkliga.

Vårt arbetssätt utgår från den skandinaviska managementtraditionen där lösningar utvecklas specifikt för kunden och de förutsättningar som råder. Med vår breda erfarenhet och vetenskapligt förankrade metoder kan vi utmana er och skapa nya infallsvinklar på identifierade problem. Men för att förverkliga långsiktiga hållbara strukturer krävs att chefer och medarbetare involveras aktivt i såväl framtagande som genomförande av uppdragen.​

Offentlig sektor står inför stora utmaningar som kräver förändrade sätt att leda och styra verksamheten i en verklighet som präglas av ökad osäkerhet. Vi tror att ett nytt sätt att se på mål, prognoser och resursfördelning kan skapa ökat värde för medborgarna samt i kombination med tillitsbaserad styrning skapa bättre förutsättningar för att utveckla såväl medarbetare som leveranser i offentlig sektor.